Γενικές Πληροφορίες
Οδηγίες προς τους Διδάσκοντες
Παράλληλα ΚείμεναΓενικές Πληροφορίες

Η συγγραφή ενός διδακτικού βιβλίου πανεπιστημιακού επιπέδου στην περιοχή της Εφαρμοσμένης Οπτικής έχει ως σκοπό να προσφέρει αφενός γνώση στους φοιτητές των ανωτάτων σχολών, αφετέρου να είναι χρήσιμο σε μεταπτυχιακούς φοιτητές ή ακόμη και σε επιστήμονες εξειδικευμένων κλάδων. Η τρίτη έκδοση του βιβλίου περιλαμβάνει και θέματα οπτικοηλεκτρονικής και Laser, θέματα τα οποία παρουσιάζουν εξαιρετικό επιστημονικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον.
Κάθε Κεφάλαιο (π.χ. Θέματα Γεωμετρικής Οπτικής) περιλαμβάνει τίτλους κεφαλαίων (π.χ. Κοίλα Σφαιρικά Κάτοπτρα) και υπότιτλους (π.χ. Εξίσωση των κατόπτρων) έτσι ώστε ο αναγνώστης να γνωρίζει το περιεχόμενο των επόμενων σελίδων. Στα περισσότερα κεφάλαια υπάρχουν επίσης παρατηρήσεις (οι οποίες αναφέρονται σε θέματα δευτερευούσης σημασίας ή εμβάθυνσης), ορισμοί ακόμη και παραδείγματα (τα οποία αναφέρονται σε λυμένες ασκήσεις ή εφαρμογές). Τα χρήσιμα συμπεράσματα τοποθετούνται μέσα σε κεραμιδί πλαίσιο και σε έντονους χαρακτήρες.
Η Βιβλιογραφία παραπέμπει όχι μόνο σε ελληνικά κείμενα αλλά και σε αγγλικά ή γερμανικά έτσι ώστε οι αναγνώστες να έχουν τη δυνατότητα περαιτέρω αναζήτησης.
Υπάρχουν λυμένες ασκήσεις, οι εκφωνήσεις των οποίων βρίσκονται στο τέλος του κάθε κεφαλαίου και συμβολίζονται με αστερίσκο (*). Συνιστάται στους φοιτητές να μην προστρέχουν αβίαστα στη λύση των ασκήσεων, αλλά να προσπαθούν για την επίλυσή τους. Αν παρόλα αυτά αδυνατούν ας βοηθούνται από τη λύση βήμα προς βήμα.

Οδηγίες προς τους Διδάσκοντες

Το διδακτικό βιβλίο «Εφαρμοσμένη Οπτική, 3η έκδοση» περιλαμβάνει όλη την ύλη που σχετίζεται στην επιστημονική περιοχή του Ηλεκτρομαγνητισμού με έμφαση στην Οπτική.
*** Στην περίπτωση που το μάθημα της Οπτικής διδάσκεται μέσα στα πλαίσια της Γενικής Φυσικής 2 και επομένως αφιερώνονται μόνο 3-5 εβδομάδες διδακτικού φόρτου (συνολικά 9-15 ώρες διδασκαλίας) θα πρέπει η διδακτέα ύλη να περιορίζεται ενδεικτικά στα εξής βασικά θέματα:

Κεφ.1: §1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6.1, 1.6.2, 1.7
Κεφ.2: §2.1, 2.3, 2.4, 2.6
Κεφ.3: §3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7
Κεφ.4: §4.1, 4.2, 4.3, 4.4
Κεφ.5 §5.3, 5.4, 5.6
Κεφ.6 §6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7
Κεφ.7 §7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9

Σημείωση: ο Διδάσκων μπορεί να τροποποιήσει το παραπάνω διάγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη του και άλλους παράγοντες όπως είναι το πρόγραμμα σπουδών ή/και η κατεύθυνση ειδίκευσης του πτυχίου του Τμήματός του.

*** Στην περίπτωση που το μάθημα της Οπτικής διδάσκεται μέσα στα πλαίσια ανεξάρτητου μαθήματος (κυρίως στο 5ο ή 6ο εξάμηνο) και επομένως αφιερώνεται πλήρης διδακτικός φόρτος 13 εβδομάδων, ο Διδάσκων θα πρέπει, αφού αναφέρει εν συντομία τα βασικά θέματα της εκάστοτε ύλης (όπως αυτά προαναφέρθηκαν), να επικεντρωθεί στη διδασκαλία των εξής θεμάτων:
Κεφ.1: §1.8
Κεφ.2: §2.2, 2.5
Κεφ.3: §3.1 - 3.13
Κεφ.4: §4.5, 4.6, 4.7
Κεφ.5 §5.1, 5.2, 5.5, 5.7, 5.8
Κεφ.6 §6.8
Κεφ.8 με επιλογή του διδάσκοντος ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών του κάθε Τμήματος.

*** Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται το βιβλίο ως βοήθημα για μαθήματα επιλογής (π.χ. Laser, Κβαντική Οπτική κ.ά.), τότε το Κεφ.8 πρέπει να διδάσκεται υποχρεωτικά.

*** Στην περίπτωση μεταπτυχιακής μελέτης ή όταν χρησιμοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό, τότε η επιλογή των θεμάτων θα πρέπει να γίνεται από το ευρετήριο όρων ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του καθενός.

*** Οι διδάσκοντες μπορούν να ζητήσουν απο τον εκδότη όλες τις λύσεις των ασκήσεων.